Bobová dráha

Vlastníkem bobové dráhy je Bobová dráha Prosek a.s.
Prosecká 906/34b, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO 07343663, DIČ CZ07343663
Spisová značka: B 23713 vedená u Městského soudu v Praze

 


Společnost Bobová dráha Prosek a.s., se sídlem Prosecká 906/34b, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 073 43 663, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 23713 (dále jen „Společnost“), v návaznosti na rozhodnutí jediného společníka Společnosti v působnosti valné hromady přijatého formou notářského zápisu NZ 407/2019 sepsaného JUDr. Františkem Boučkem, notářem v Praze dne 25. 10. 2019 (dále jen „Rozhodnutí“), jímž bylo rozhodnuto o štěpení všech 20 (slovy: dvaceti) kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) (dále jen „Původní akcie“), na 100 (slovy: jedno sto) kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) (dále jen „Nové akcie“) a v návaznosti na zápis této změny do obchodního rejstříku dne 25. 10. 2019 tímto v souladu s § 343 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), ve spojení s § 526 ZOK

vyzývá

svého jediného akcionáře, společnost Bobovka s.r.o., se sídlem Prosecká 906/34b, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 069 31 359, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 291562 (dále jen „Akcionář“), k předložení veškerých Původních akcií za účelem jejich výměny za Nové akcie, a to ve lhůtě do 31. 12. 2019, a to buď v sídle Společnosti v pracovní dny, anebo na jiném, předem sjednaném místě v předem ujednaný termín.

Společnost tímto upozorňuje Akcionáře, že pro případ prodlení s předložením akcií nelze až do okamžiku jejich řádného předložení vykovávat s akciemi spojená akcionářská práva.
IČO 07343663, DIČ CZ07343663
Spisová značka: B 23713 vedená u Městského soudu v Praze